Simpozij za trajnostno infrastrukturo :|: Symposium für nachhaltige Infrastruktur

Friday,

16.10. 2020

:: Dodaj v koledar :|: Zum Kalender hinzufügen ::

#InterRegioProge :|: #InterRegioBahn ::

2020 Symposium :||: Sustainable infrastructure as a bridge to connecting regions